Afgekeurd worden met reuma: wie doet wat.
Afgekeurd worden met reuma

Afgekeurd worden met reuma: wie doet wat?

Vanaf het moment van je ziekmelding van je werk tot aan de aanvraag bij het UWV voor je WIA uitkering: het is een heel proces. Afgekeurd worden met reuma gebeurd dan ook niet zomaar en is in veel gevallen ook niet nodig. Want na je ziekmelding doorloop je eerst nog een tweejarig re-integratietraject samen met je werkgever en verschillende specialisten op basis van de Wet Verbetering Poortwachter. Eer jij dus bij de verzekeringsarts van het UWV zit voor je afkeuring, heb je al verschillende partijen voor je neus gehad. Maar wat doen al die partijen nu en wat zijn hun verantwoordelijkheden? Super handig om te weten, want hierdoor weet je ook wat je van iedereen in dit proces kunt verwachten! In deze blog vertel ik je welke rollen alle partijen in je re-integratietraject en afkeuring met reuma hebben, zodat ook jij goed voorbereid het gesprek met iedereen aan kunt gaan!

Huisarts

Je huisarts is meestal de eerste persoon waarmee je in contact komt als je ziek wordt. Vooral in de beginfase van je re-integratieproces heeft je huisarts een cruciale rol in het zorgen dat je reuma stabiel wordt. Want hoe eerder jij behandeld wordt met disease modifying antiheurmatic drugs (DMARD’s), hoe aanzienlijk beter je prognose met reuma wordt en hoe beter jij kunt blijven werken met reuma! Helaas blijven mensen in de praktijk nog vaak te lang lopen met klachten eer ze bij de huisarts aan de bel trekken. Het gevolg hiervan is dat adequate therapie te laat ingezet wordt, waardoor de kans dat jij je ziek moet melden op je werk weer hoger wordt. Maar anderzijds is het ook belangrijk dat de huisarts snel schakelt en jouw zo snel mogelijk doorstuurt naar een reumatoloog. Blijf dus niet te lang lopen met klachten en zorg dat je huisarts je zo snel mogelijk doorstuurt naar een reumatoloog!

Later in het proces is de rol van de huisarts meer begeleidend. Je huisarts ziet jouw vooral dan voor andere aandoeningen. Hierbij houdt hij contact met je hoofdbehandelaar in het ziekenhuis.

Voor problemen in je arbeidssituatie zal je huisarts je altijd doorverwijzen naar de bedrijfsarts. Je huisarts is dan ook niet je eerste aanspreekpunt voor ziekteverzuim zaken, maar vooral voor de behandeling van je klachten, signalering van problemen thuis of op je werk, en een doorverwijzen voor deze zaken! Een huisarts kan dan ook geen uitspraken doen over het wel of niet kunnen werken als volgt van je ziektebeeld. Maar kan wel adviezen en informatie geven over prognoses, de toegepaste behandelingen en je huidige beperkingen.

Andere (para)medici

Daarnaast kun je ook nog in behandeling zijn bij andere (para)medici, zoals revalidatiearts, fysiotherapie, ergotherapie, psycholoog en / of (bedrijfs)maatschappelijk werk. Hun rol in jouw re-integratieproces is vooral het geven van voorlichting over het leven met reuma in het algemeen. Ervaar je problemen in je werk, dan geven zij je handvaten om weer zo snel mogelijk aan het werk te kunnen of wordt samen gekeken hoe de werkplek aangepast kan worden. Ook ondersteunen zij in de behandeling van de reumatoloog, zodat deze optimaal toegepast kan worden. Bij specifieke werkgerelateerde problemen of voor het organiseren van voorlichting op je werk kan een bedrijfsmaatschappelijk werker van toegevoegde waarde zijn.

Ook deze (para)medici kunnen geen uitspraken doen of jij nog volledig kunt werken. Ze kunnen je wel handvaten en adviezen geven in hoe jij het werk en je thuissituatie kunt aanpassen. Of ze helpen je je belastbaarheid en je conditie te verbeteren.

Reumatoloog

Je reumatoloog is dé medici die uiteindelijk de definitieve diagnose stelt en je een adequate behandeling voorschrijft. De reumatoloog is na de overdracht van je huisarts, de hoofd verantwoordelijke voor de voorlichting en behandeling van je medisch traject. Ondanks dat je reumatoloog je kan doorsturen naar een reumaverpleegkundige, revalidatieteam of andere (para)medici), blijft de reumatoloog de eindverantwoordelijke voor je behandeling. Hij is echter niet eindverantwoordelijke voor je re-integratie naar je werk of je afkeuring. Hij kan hierin wel een verbindende en coördinerende rol spelen tussen je bedrijfsarts en alle betrokken medici.

Je reumatoloog geeft dan ook geen adviezen over jouw werkmogelijkheden, maar informeert je bedrijfsarts en je verzekeringsarts van het UWV over je ziektebeeld, de behandelingen, prognose en je beperkingen.

Wil je meer weten welke belangrijke rol je reumatoloog in je re-integratietraject kan hebben? Lees dan deze blog: deze belangrijke rol heeft je reumatoloog in je re-integratietraject.

Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is een onafhankelijke medisch specialist en BIG-geregistreerd. Dit houdt in dat hij een opleiding tot basisarts heeft afgerond en vervolgens een vervolgopleiding van vier jaar tot bedrijfsarts heeft voltooid. Alleen een bedrijfsarts mag een oordeel geven over de inzetbaarheid van de werknemer op het werk en het percentage waarvoor hij of zij is afgekeurd om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Je werkgever, je reumatoloog of andere (para)medici zijn hiertoe dus niet bevoegd en kunnen hierin geen oordeel geven.

Soms kan het zijn dat je een gesprek hebt met een arbo arts. Dit is een andere arts dan een bedrijfsarts. Wil je weten hoe dit zit? Dan lees deze blog: wat is het verschil tussen een bedrijfsarts en arbo arts?

Ben je na 88 weken nog steeds niet hersteld en (volledig) inzetbaar voor je werk? Dan kun je een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Het eindadvies (oftewel het actueel oordeel) van je bedrijfsarts vormt bij deze aanvraag een belangrijk onderdeel in je dossier van de verzekeringsarts bij het UWV. In dit eindoordeel beschrijft de bedrijfsarts de laatste stand van zaken (werk je in je eigen functie (aangepast), in een andere functie of niet?), het verloop van je re-integratietraject, je functionele beperkingen en arbeidsmogelijkheden, aanwezigheid van passend arbeid en hoe je relatie met je baas is.

Op basis van dit document en het plan van aanpak gaat je verzekeringsarts van het UWV het gesprek met je aan om de WIA-uitkering te indiceren. Maar voordat dit gesprek plaatsvindt, toetst het UWV eerst de inspanningen van alle betrokkene in het re-integratietraject, dus ook de rapportages en het eindoordeel van je bedrijfsarts. Zijn deze niet voldoende geweest of is het oordeel van de bedrijfsarts niet voldoende onderbouwt, kan het zijn dat je geen WIA-uitkering kan aanvragen. Je werkgever is dan verplicht je loon door te betalen en je verder te helpen in je re-integratie.

Er ligt echter op dit moment een wetsvoorstel op de plank (november 2021), waarin wordt aangeven dat het oordeel van de bedrijfsarts leidend gaat zijn in deze toets. Dit betekent dat de verzekeringsarts niet meer langer het oordeel van de bedrijfsarts toetst en dat hierdoor loonsancties op basis van een medisch verschil in inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk zijn. Helaas moeten we wachten tot er een nieuw kabinet is, zodat het wetsvoorstel opnieuw bekeken kan worden.

Je bedrijfsarts heeft dus een belangrijke rol niet alleen in je re-integratietraject maar ook in je afkeuringstraject. Het is dan ook belangrijk dat je goed voorbereid naar het gesprek van je bedrijfsarts gaat. Vind je dit moeilijk? Dan lees mijn blog: In 4 stappen goed voorbereid op gesprek bij je bedrijfsartsin 4 stappen goed voorbereid naar de bedrijfsarts!

Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige werkt met de bedrijfsarts samen om te bekijken welk werk geschikt is voor de zieke werknemer. Een arbeidsdeskundige adviseert niet alleen of terugkeer naar eigen werk mogelijk is, maar hij kan je ook coachen in je re-integratietraject. Meestal komt een arbeidsdeskundige pas in beeld bij langdurig verzuim en re-integratie. Je bedrijfsarts blijft echter wel het eerste aanspreekpunt in je re-integratiebegeleiding.

In de praktijk zal je de arbeidsdeskundige minimaal één keer zien: tijdens de eerstejaarsevaluatie. De arbeidsdeskundige zal dan op basis van de jaarevaluatie van je bedrijfsarts en de door hem ingevulde functionelemogelijkhedenlijst een arbeidsdeskundig onderzoek doen. Dit onderzoek wordt gedaan tijdens een gesprek van een uur, waarbij hij op basis van de gestelde beperkingen door de bedrijfsarts, je opleidingsniveau en taalniveau adviseert welke mogelijkheden er nog zijn om terug te keren naar je eigen functie (aangepast) of een andere functie binnen de eigen organisatie. Ook adviseert hij of een spoort 2 traject ingezet moet worden voor de verdere duur van je re-integratietraject.

Re-integratieconsulent

Indien je na een jaar re-integreren nog steeds niet kan terugkeren naar je werk, zal er een eerstejaarsevaluatie plaatsvinden met je werkgever, bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige. Indien uit deze evaluatie blijkt dat je niet langdurig arbeidsongeschikt blijft, zal er een tweede spoor 2 traject ingezet worden. Je werkgever zal dan een re-integratiebureau inhuren om je hierin te begeleiden.

Je re-integratieconsulent begeleidt je in het vinden van een passende functie in een andere organisatie. Hij stelt hiervoor een persoons- en zoekprofiel op, waarop basis van deze profielen gerichte acties in je spoor 2 traject uitgezet kunnen worden.

Tijdens de bovenstaande beschreven re-integratiebeoordeling door het UWV, worden ook deze persoons- en zoekprofiel en de daaropvolgende gerichte acties getoetst! Het is dan ook heel belangrijk om goed te kijken naar de inhoudelijke beschrijving van zowel je persoons- als je zoekprofiel. Blijkt dat de actuele gezondheid (tussentijds) van invloed is geweest op het wel of niet slagen van de voorgenomen acties in je re-integratietraject, laat dit dan door je re-integratieconsulent duidelijk in een tussentijdse rapportage beschrijven. Op deze manier maak je tijdens je afkeuringstraject voor het UWV inzichtelijk waarom bepaalde acties niet of juist wel gelukt zijn en voorkom dat je werkgever een loonsanctie krijgt en jij geen WIA-uitkering kunt aanvragen!

Wil je weten wat een persoons- en zoekprofiel inhoudt en nog meer tips krijgen van een ervaren re-integratieconsulent? Dan lees deze blog: re-integreren in spoor 2 met reuma: 3 tips van een expert!

Verzekeringsarts UWV

Als je uiteindelijk je WIA-uitkering hebt aangevraagd, krijg je eerst een afspraak met de verzekeringsarts van het UWV. Op basis van je re-integratiedossier en een gesprek bepaald hij welke lichamelijke en psychische klachten jij hebt. Blijkt uit het gesprek dat hij niet voldoende informatie heeft om hierin een oordeel te geven, kan hij nog overleggen met je huisarts of specialist. Maar dat kan hij alleen doen als jij daar toestemming voor geeft!

De verzekeringsarts brengt in beeld welke aandoeningen je hebt, wat je prognose is (zijn je klachten blijven of is er nog verbetering mogelijk), wat je beperkingen zijn en waarom je hierdoor niet of minder kunt werken. Hij geeft op basis van deze medische informatie een oordeel over je inzetbaarheid op je werk en het aantal uren waarvoor je nog zou kunnen werken. Zijn bevindingen verwerkt hij in een rapportage en functionelemogelijkhedenlijst.

Indien uit het oordeel van de verzekeringsarts blijkt dat er geen benutbare mogelijkheden (GBM) zijn, wordt de WIA-uitkering direct toegekend. Echter, in de praktijk wordt deze conclusie nauwelijks gegeven. Het dossier wordt dan doorgestuurd naar de arbeidsdeskundige van het UWV voor een verdere beoordeling.

Arbeidsdeskundige UWV

Indien uit het oordeel van de verzekeringsarts blijkt dat er nog arbeidsmogelijkheden zijn, dan vertaalt de arbeidskundige van het UWV de beperkingen die de verzekeringsarts heeft opgesteld naar werk dat je misschien nog zou kunnen doen. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met je beperkingen, opleidingsniveau en taalvaardigheid. De arbeidsdeskundige stelt op basis hiervan je arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Dit doe hij door te kijken welke beroepen jij nog op basis van deze informatie zou kunnen uitvoeren en wat je dan zou verdienen. Dit vergelijkt hij vervolgens met je huidige loon. Het verschil bepaalt uiteindelijk het percentage arbeidsongeschiktheid.

Meer weten?

Wil je meer weten over re-integreren of werken met reuma? Of wil je tips en herkenningsverhalen over leven met reuma? En wellicht wil je daarnaast ook nog meer informatie over behandelingen en algemene informatie over Spondyloartrtis of andere vormen van reuma? Lees dan verder in onderstaande blogs!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.